ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Wijnkoperij Keeris hanteert onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.

Deze zijn opgesteld ten behoeve van de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Een uitgave van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, gevestigd te Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer V 40530553. De onderstaande tekst geldt vanaf juli 2013.

(Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer: 44/2008)

Wijnkoperij Keeris biedt u het voordeel van het hanteren van deze verkoopvoorwaarden, algemeen bekend, geaccepteerd en van toepassing in de branche van wijn import en verkoop.

 

1

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;

– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;

– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;

– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht;

– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;

– schriftelijk: communicatie per brief, fax en e-mail;
– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
– Dag: kalenderdag;
– Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
– Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
– Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 11, 12, 13, 14 & 15.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.

d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.

e. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien het een materiële wijziging betreft, zal koper door verkoper daarover schriftelijk in kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2 weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.

f. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.

g. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

2

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.

b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.

d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de koper te doen toekomen.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde materialen liggen bij verkoper danwel haar toeleveranciers.

b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.

c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper dan wel haar toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media-account of anderszins als zijnde van hem te registreren.

Artikel 6: Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.

b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting.

c. Indien de koper een consument is vermeld de verkoper de door haar gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting, overige heffingen, eventuele vracht-, leverings- en/of portkosten en eventuele andere kosten. Indien de prijs en de eventueel aanvullende kosten niet vooraf kunnen worden berekend geeft de verkoper de wijze weer waarop de prijs en de kosten berekend worden.

d. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen of toeslagen op de
1. invoerrechten,

3

2. accijnzen,

3. verpakkingen-/milieubelastingen,

4. andere belastingen,

5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,

6. andere heffingen,

7. vrachttarieven,

8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.

e. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

f. Indien koper de geleverde contractgoederen doorverkoopt is hij verplicht in elke vorm van publicatie en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de eventueel daaraan gekoppelde kwaliteitsbenamingen zoals verstrekt door verkoper te hanteren.

Artikel 7: Betaling

a. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
b. Indien de koper een consument is kan zij slechts tot vooruitbetaling (betaling voor aflevering van de contractgoederen) van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Deze uitzondering geldt niet indien de verkoper aan de koper tevens een betaalmogelijkheid aanbiedt die achterafbetaling (betaling na aflevering van de contractgoederen) inhoudt.
c. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.

d. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde.

Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
e. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:

1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;

2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;

3. ondercuratelestelling van koper;

4. overlijden van koper;

5. beslag onder koper;

6. (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen;

7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

 

4

f. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming.

g. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden verrekend.

h. Bij on-verschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.

i. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

j. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8: Levering

a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:

1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1 bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.

3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.

4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
5. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.

d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen een redelijke termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren. Indien de koper consument is en er is geen levertijd overeengekomen, dan zal de verkoper de contractgoederen uiterlijk binnen dertig dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren.

e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

f. Koper is verplicht de geleverde contractgoederen bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij koper in rekening gebracht.

g. Indien de koper een consument is, zijn de contractgoederen voor risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is de contractgoederen heeft ontvangen, tenzij de koper zelf een vervoerder heeft aangewezen en deze keuze niet door de verkoper is aangeboden. In dat geval gaat het risico op de

5

contractgoederen reeds over op het moment dat verkoper de contractgoederen aan de vervoerder overhandigt.

Artikel 9: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
b. Indien de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien hier geen sprake van is, is de wettelijke garantieregeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

c. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 8b bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.

d. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of door-geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.

e. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

f. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze aansprakelijkheid van de verkoper niet.

g. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
h. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Voor consumenten gelden, indien de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit artikel 10.

Artikel 10: Herroepingsrecht

a. Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft veertien dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de tijd om de ten aanzien van de contractgoederen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6

b. Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website van verkoper, aan verkoper te zenden of verkoper een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen.
c. Het herroepingsrecht geldt niet voor contractgoederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepingsrecht niet voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de consumentkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

d. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid b genoemde melding is gedaan, de contractgoederen welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan verkoper te retourneren. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de contractgoederen.
e. De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de in lid b van dit artikel genoemde melding door verkoper is ontvangen, alle betalingen die verkoper in dit kader van de consument heeft ontvangen. De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat verkoper ze van de consument heeft verkregen.

f. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument (en/of koper).

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

b. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
c. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
d. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.

e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.

g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.

7

Artikel 12: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 13: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.

Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.

Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt:

1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,

2. burgeroorlog,

3. oproer,

4. mobilisatie,

5. werknemersacties van welke aard ook,

6. (weg) blokkades,

7. uitsluiting van werknemers,

8. plotselinge bedrijfsstoornissen,

9. plotseling excessieve ziekte van personeel,

10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen,

11. overheidsvoorschriften,

12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege,

13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,

14. brand,

15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),

16. overstroming,

17. storing in de levering van energie, 18. defecten aan machines.

c. Mocht de overmacht situatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

d. Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van toepassing hetgeen betekent dat verkoper het recht heeft de levering te beëindigen wanneer kopende onderneming van eigenaar verandert dan wel er aanzienlijke wijzigingen in het management voordoen.

 

8

Artikel 14: Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.

c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v., zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

d. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper niet.

Artikel 15: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper na schriftelijke toestemming van de verkoper daartoe te hebben ontvangen, evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 16: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.

Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 17: Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten via internet (zowel, maar niet beperkt tot, op de pc als via tablet en mobiele telefoon) gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 18: Nietigheid, vernietigbaarheid

 

9

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwaardheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwaardheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht bevoegde rechter bevoegd is.

c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 20: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 21 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 22 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 23 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 24 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 25 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 26 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 27 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 28 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 29 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 30 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 31 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 32 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 33 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 34 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Ben jij 18 jaar of ouder?

Wij willen graag zeker weten dat je meerderjarig bent.